Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1794 av den 16 september 2020 om ändring av del I i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller användningen av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt växtförökningsmaterial (Text av betydelse för EES)