Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1794, annettu 16 päivänä syyskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siirtymävaiheen ja muun kuin luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston käytöstä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)