2013/512/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä lokakuuta 2013 , tietyille jäsenvaltioille mehiläisyhdyskuntien häviämistä koskevien vapaaehtoisten seurantatutkimusten tukemiseksi myönnettävästä unionin rahoitusosuudesta kaudella 2013–2014 (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 6742)