Komission asetus (EU) 2015/1125, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on katsuobushissa (kuivatussa sardassa) ja tietyssä savustetussa silakassa olevien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäismääristä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)