Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 973/2013 z dnia 10 października 2013 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (ChOG)]