Υπόθεση T-462/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 2015 — ΕΓΠ κατά Επιτροπής