2014/69/EU: Komission päätös, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014 , luvan antamisesta Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle poiketa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan nojalla tietyistä yhteisistä lentoturvallisuussäännöistä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 559) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti