ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0198/00 υποβολή: Monica Frassoni (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Διαπλάτυνση της οδού πρόσβασης στο Γκαρνταλάντ, στο Καστελνουόβο της Γκάρντα (Βερόνα).