Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/820 оd 31. svibnja 2018. o odobravanju odstupanja koje je zatražila Nizozemska u skladu s Direktivom Vijeća 91/676/EEZ o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 3222)