Komission delegoitu asetus (EU) 2015/531, annettu 24 päivänä marraskuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä yksilöimällä kustannukset, joille voidaan myöntää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tukea kalastajien hygienia-, terveys-, turvallisuus- ja työolojen parantamiseksi, meriluonnon monimuotoisuuden ja meriekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi