Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1419 оd 21. kolovoza 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća