Komission asetus (EY) N:o 533/2007, annettu 14 päivänä toukokuuta 2007 , tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista siipikarjanliha-alalla