Komission asetus (EU) N:o 737/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2-fenyylifenolin, klormekvatin, syflufenamidin, syflutriinin, dikamban, fluopikolidin, flutriafolin, fosetyylin, indoksakarbin, isoprotiolaanin, mandipropamidin, metaldehydin, metkonatsolin, fosmetin, pikloraamin, propytsamidin, pyriproksifeenin, saflufenasilin, spinosadin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti