Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrænding af affald (C5-0371/2000 - 1998/0289(COD))