2005/668/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä syyskuuta 2005, yhteisen kalastuspolitiikan alalla toimivan luoteisten vesialueiden neuvoa-antavan toimikunnan toimintavalmiudesta