EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 545/14/KOL, annettu 8 päivänä joulukuuta 2014, luvan myöntämisestä Islannille poiketa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66n kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna) 14 artiklan 6 kohdan nojalla tietyistä yhteisistä ilmailun turvallisuussäännöistä ja 14 päivänä syyskuuta 2014 annetun kollegion päätöksen N:o 362/14/KOL kumoamisesta [2015/1946]