2013/96/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013 , Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittamien difenakumia sisältävien biosidituotteiden lupia koskevista rajoituksista (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 780)