Mål T-32/13 P: Tribunalens beslut av den 19 december 2013 — da Silva Tenreiro mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Meddelande om lediga tjänster — Tillsättning av en direktörstjänst på direktorat A ”Civilrätt” vid kommissionens generaldirektorat ”Rättvisa” — Avslag på sökandens ansökan — Tillsättning av en annan kandidat — Illojal maktanvändning — Överklagandet ska delvis inte tas upp till sakprövning och delvis ogillas)