Υπόθεση T-32/13 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Δεκεμβρίου 2013 — da Silva Tenreiro κατά Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Ανακοίνωση κενής θέσεως — Διορισμός στη θέση διευθυντή της Διευθύνσεως A «Αστική Δικαιοσύνη» της Γενικής Διευθύνσεως «Δικαιοσύνη» της Επιτροπής — Απόρριψη της υποψηφιότητας του αναιρεσείοντος — Διορισμός άλλου υποψηφίου — Κατάχρηση εξουσίας — Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)