Komission asetus (EU) N:o 777/2013, annettu 12 päivänä elokuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klodinafopin, klomatsonin, diuronin, etalfluraliinin, ioksiniilin, iprovalikarbin, maleiinihydratsidin, mepanipyriimin, metkonatsolin, prosulfokarbin ja tepraloksidimin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti