Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/411 z dnia 11 marca 2015 r. zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 dotycząca kationowych spoiw polimerowych zawierających czwartorzędowe związki amoniowe w farbach i powłokach Tekst mający znaczenie dla EOG