2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/411, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį dėl į dažus ir gruntus įmaišomų katijoninių polimerinių rišiklių, kurių sudėtyje yra ketvirtinių amonio junginių Tekstas svarbus EEE