Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/411, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015 , maaleihin ja pinnoitteisiin sekoitettavista kationisista polymeerisideaineista, joissa on kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 3 kohdan nojalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti