Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/411 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2015 , σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κατιονικά πολυμερή συνδετικά υλικά με τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου που ενσωματώνονται σε χρώματα και επιχρίσματα Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ