Asia C-452/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.12.2013 (Landgericht Krefeldin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd v. Inter-Zuid Transport BV (Oikeudellinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 27, 33 ja 71 artikla — Vireilläolovaikutus — Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano — Tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehty yleissopimus (CMR) — 31 artiklan 2 kappale — Samanaikaisuutta koskevat säännöt — Takautumiskanne — Negatiivinen vahvistuskanne — Negatiivinen vahvistustuomio)