Asia C-216/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Laufen – Saksa) – Rikosoikeudenkäynti Gavril Covacia vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla — Direktiivi 2010/64/EU — Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä — Menettelyn kieli — Rangaistusmääräys, jolla tuomitaan sakkoon — Mahdollisuus esittää vastustus muulla kuin menettelyn kielellä — Direktiivi 2012/13/EU — Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä — Oikeus saada syytettä koskevat tiedot — Rangaistusmääräyksen tiedoksi antaminen — Yksityiskohtaiset menettelytavat — Syytetyn henkilön velvollisuus valtuuttaa asiamies — Vastustuksen määräaika, joka alkaa kulua asiamiehelle toimitetusta tiedoksiannosta)