Υπόθεση T-460/17: Προσφυγή της 20ής Ιουλίου 2017 — Bopp κατά EUIPO (Απεικόνιση ενός ισογώνιου οκταγώνου)