Komission asetus (EU) 2015/401, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin, kromafenotsidin, syatsofamidin, dikamban, difenokonatsolin, fenpyratsamiinin, fluatsinamin, formetanaatin, nikotiinin, penkonatsolin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin, tau-fluvalinaatin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti