Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 763/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 soveltamista koskevista säännöistä tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien ja unionin symbolin laatimisohjeiden osalta