Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 200/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä broileriparvissa esiintyvän Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta ( EUVL L 71, 9.3.2012 )