2013/727/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013 , lomakkeesta, jolla annetaan tiedot jätehuoltosuunnitelmien ja jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien hyväksymisestä ja merkittävästä muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8641) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti