2014/759/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 29. oktobra 2014 o spremembi Priloge III k Odločbi 2007/777/ES glede zahtev za zdravje živali v zvezi s trihinelo v vzorcu veterinarskega spričevala za uvoz v Unijo nekaterih mesnih izdelkov, pridobljenih iz domačih prašičev (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 7921) Besedilo velja za EGP