2014/759/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  29. októbra 2014 , ktorým sa mení príloha III k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat v súvislosti s  Trichinella vo vzore veterinárneho certifikátu pre dovoz určitých mäsových výrobkov získaných z domácich ošípaných do Únie [oznámené pod číslom C(2014) 7921] Text s významom pre EHP