2014/759/ES: 2014 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl veterinarijos sertifikato, taikomo importuojant į Sąjungą tam tikrus naminių kiaulių mėsos produktus, pavyzdyje nurodomų gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su Trichinella , iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB III priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7921) Tekstas svarbus EEE