2014/759/EL: Komisjoni rakendusotsus, 29. oktoober 2014 , millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ III lisa seoses keeritsusside ( Trichinella ) suhtes kehtestatud loomatervisenõuetega, mis on esitatud kodusigadest valmistatud teatavate lihatoodete liitu importimisel kasutatava veterinaarsertifikaadi näidises (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7921 all) EMPs kohaldatav tekst