2013/91/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 februari 2013 om ändring av beslut 2008/855/EG vad gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i Lettland [delgivet med nr C(2013) 722] Text av betydelse för EES