2013/91/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. februarja 2013 o spremembi Odločbe 2008/855/ES glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v Latviji (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 722) Besedilo velja za EGP