2013/91/ES: 2013 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Latvijoje, iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/855/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 722) Tekstas svarbus EEE