Vec T-321/10: Rozsudok Všeobecného súdu z  11. júla 2013 — SA.PAR./ÚHVT — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva GRUPPO SALINI — Zlá viera — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“ ]