Lieta T-321/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. jūlija spriedums — SA . PAR ./ITSB — Salini Costruttori ( “GRUPPO SALINI” ) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “GRUPPO SALINI” — Ļaunticība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts)