Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ