KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE (Unionin säännöstön päivittämisestä ja yksinkertaistamisesta 11 päivänä helmikuuta 2003 annetun komission tiedonannon [KOM(2003) 71 lopullinen] tavoite 4) tiettyjen unionin maatalousalan säädösten vanhentumisen virallisesta tunnustamisesta