Дело C-135/17: Решение на Съда (голям състав) от 26 февруари 2019 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften (Преюдициално запитване — Свободно движение на капитали — Движение на капитали между държавите членки и трети страни — Клауза „standstill“ — Национална правна уредба на държава членка относно междинните дружества, установени в трети страни — Изменение на правната уредба, последвано от възстановяване на предходната правна уредба — Доходи на установено в трета страна дружество от вземания към дружество, установено в държава членка — Включване на такива доходи в облагаемата основа на данъчнозадължено лице, което е местно лице за данъчни цели в държава членка — Ограничение на свободното движение на капитали — Обосноваване)