Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 95/2/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995 , elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista ( EYVL L 61, 18.3.1995 )