Héraðsdómur Reykjavíkurin 17. joulukuuta 2013 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa LBI hf. v. Merrill Lynch Int. Ltd (Asia E-28/13)