Vec C-466/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Jean-Michel Adrien a i./Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb pracovníkov — Vnútroštátni úradníci vyslaní do inštitúcie alebo orgánu Európskej únie — Starobný dôchodok — Právo voľby — Prerušenie alebo zachovanie poistenia vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme — Obmedzenie súbehu dôchodku nadobudnutého na základe vnútroštátneho dôchodkového systému s dôchodkom nadobudnutým na základe dôchodkového systému Únie)