Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/35/ES ( 2014. gada 26. februāris ) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās Dokuments attiecas uz EEZ