Sag C-159/19 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 1. oktober 2020 — Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) mod Rådet for Den Europæiske Union (Appel – fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Den Syriske Arabiske Republik – foranstaltninger iværksat over for visse personer og enheder, der driver virksomhed i Syrien – liste over personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer – opførelse af appellantens navn – annullationssøgsmål)