Sprawa C-306/12: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 października 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken — Niemcy) — Spedition Welter GmbH przeciwko Avanssur SA (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności — Dyrektywa 2009/103/WE — Artykuł 21 ust. 5 — Przedstawiciel wyznaczony do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń — Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru doręczeń pism sądowych — Uregulowanie krajowe uzależniające ważność tego doręczenia od wyraźnego pełnomocnictwa do jego odbioru — Zgodna wykładnia)