Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1114, 9. august 2018, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2018) 5510 all) (EMPs kohaldatav tekst)